روغن های موتور های دیزلی

diesel motor oils

SAE 25W-50

SAE 25W-50
API CF-4

SAE 50

SAE 50
API CD/SE

SAE 50

SAE 50
API SC/CC

SAE 50

SAE 50
API SC/CC

SAE 50

SAE 50
API CD-SG

SAE 60

SAE 60
API CD-SG

<<  1 2