روغن های موتور های دیزلی

diesel motor oils

SAE 10W-40

SAE 10W-40
API CF-4 SM

SAE 15W-40

SAE 15W-40
API CF-4

SAE 15W-40

SAE 15W-40
API CI-4 EIII

SAE 20W-50

SAE 20W-50
API CI-4 EIII

SAE 20W-50

SAE 20W-50
API SG/CD

SAE 20W-50

SAE 20W-50
API CF-4

1 2  >>