روغن های موتورهای بنزینی

gasoline motor oils

SAE 20W-50

SAE 20W-50
API SL

SAE 20W-50

SAE 20W-50
API SL

SAE 50

SAE 50
API SC/CC

SAE 50

SAE 50
API SC/CC

<<  1 2