روغن های دنده

gear oils

SAE 140

SAE 140
GL 4 EP

SAE 75W-90

SAE 75W-90
GL-5 EPS