تصویرسازی لوگو شرکت تکتاز شیمی توسط شرکت بعد چهارم

تصویر سازی لوگو توسط شرکت بعد چهارم انجام شده است . تصویرسازی در طراحی لوگو کمک شایانی به جذابیت طرح دارد.