کسب عنوان مدیر کنترل کیفیت نمونه

کسب عنوان مدیر کنترل کیفیت نمونه کسب عنوان مدیر کنترل کیفیت نمونه استان در صنایع پتروشیمی مدیر کنترل کیفیت گروه صنعتی تکتاز شیمی صنعت، سرکار خانم فرزانه صالح حجازی