گروه صنعتی تکتاز شیمی صنعت، واحد تولیدی نمونه استان قزوین در سال ۱۳۹۱

گروه صنعتی تکتاز شیمی صنعت  موفق به دریافت عنوان واحد تولیدی نمونه استان قزوین در مهرماه ۱۳۹۱ شد.