صادر کننده برتر استان قزوین در سال ۱۳۸۸

کسب عنوان واحد نمونه استان، برای تلاش های بی وقفه مدیریت و کارکنان تلاشگر  مجموعه تولیدی تکتاز شیمی صنعت و دریافت لوح تقدیر و تندیس