اخبار

news

کسب عنوان مدیر کنترل کیفیت نمونه

کسب عنوان مدیر کنترل کیفیت نمونه

کسب عنوان مدیر کنترل کیفیت نمونه استان در صنایع پتروشیمی، مدیر کنترل کیفیت گروه صنعتی تکتاز شیمی صنعت، سرکار خانم سحر بهزادی 

صادر کننده برتر استان قزوین در سال ۱۳۸۸

صادر کننده برتر استان قزوین در سال ۱۳۸۸

گروه صنعتی تکتاز شیمی صنعت در سال ۱۳۸۸ موفق به دریافت عنوان صادر کننده برتر استان قزوین شد. 

گروه صنعتی تکتاز شیمی صنعت، واحد تولیدی نمونه استان قزوین در سال ۱۳۹۱

گروه صنعتی تکتاز شیمی صنعت، واحد تولیدی نمونه استان قزوین در سال ۱۳۹۱

گروه صنعتی تکتاز شیمی صنعت  موفق به دریافت عنوان واحد تولیدی نمونه استان قزوین در مهرماه ۱۳۹۱ شد.